Post-Surgery & Rehab Care

POST-SURGERY & REHAB CARE

การพักฟื้นหลังการผ่าตัด และการกายภาพบำบัด

ไม่ว่าร่างกายจะแข็งแรงมากแค่ไหน ช่วงเวลาหลังการผ่าตัดของทุกคน จำเป็นต้องได้รับการพักฟื้น ความสำเร็จในการผ่าตัดยังจำเป็นต้องอาศัยการพักฟื้น หลังการผ่าตัดที่ดี ให้ทีมผู้ดูแลของ พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ดูแลหน้าที่ต่างๆ ระหว่างการพักฟื้นหลังการผ่าตัดของผู้สูงอายุ การจัดเตรียมอาหาร การทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ การช่วยเหลือขณะเคลื่อนที่ และการดูแลอื่นๆ เพื่อให้การพักฟื้นหลังการผ่าตัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนที่ ผู้ดูแล พรีเมี่ยมโฮมแคร์

พร้อมที่จะช่วยเหลือกิจวัตร ดูแลจัดการตารางเวลายา การกายภาพบำบัด รวมถึงการดูแลอื่นๆ ตามคำสั่งแพทย์

หน้าที่การดูแล ฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยผ่าตัด เป็นหน้าที่ที่ต้องอาศัยทั้งความอดทน ความเข้าใจ และความเอาใจใส่ จากครอบครัวและผู้ดูแล โดยเฉพาะเมื่อผู้ผ่านการผ่าตัด คือ ผู้สูงอายุ อายุที่มากขึ้น สุขภาพและโรคที่หลากหลาย ส่งผลอย่างมากต่อแนวทางการรักษาฟื้นฟู การดูแลควบคุมโรคประจำตัวตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพื่อฟื้นระบบการทำงานของร่ายกายในส่วนที่ได้รับการผ่าตัดกลับคืนมา ถึงอย่างไร ภาระหน้าที่การดูแลผู้สูงอายุ นอกจากความทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ผู้สูงอายุ

ครอบครัวยังต้องคำนึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจของสมาชิกในครอบครัวร่วมด้วยเพราะการที่จะสามารถมอบการดูแลผู้สูงอายุให้ได้ผลดีนั้น ผู้มีหน้าที่ดูแลจำเป็นต้องมี ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่แข็งแรง การกดดันตัวเอง รับภาระหน้าที่ มากจนเกินไปในการดูแล นอกจากเกิดผลเสียกับผู้สูงอายุแล้ว ยังอาจสร้างผลเสียต่อสุขภาพของครอบครัวด้วย

เมื่อคุณต้องดูแลผู้อื่น อย่าลืมที่จะดูแลตัวเอง

เพราะความสุข ของครอบครัว คือความสุขของผู้สูงอายุเช่นกัน ให้ทีมผู้ดูแล พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ช่วยเหลือ แบ่งเบาครอบครัว สนับสนุนดูแลกิจวัตรทั่วไป เพื่อฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างถูกต้อง ตามคำแนะนำของแพทย์ และเพื่อให้ครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพกายและจิต

ให้พร้อมดูแลผู้สูงอายุต่อไป

#การพกฟนหลงการผาตด #ElderlyCare #ดแลผสงอาย

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square