ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ร่วมแบ่งบันประสบการณ์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล วันที่19ตุลาค

ผู้บริหาร พรีเมี่ยมโอมแคร์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ "พยาบาล กับธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ เริ่มต้นและประสบความสำเร็จได้อย่างไร" ในงานประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ตุลลาคม พ.ศ. 2561

งานประชุมวิชาการ

#วนพยาบาลแหงชาต #สภาการพยาบาล #กระทรวงสาธารณสข #พยาบาล #พยาบาลกบธรกจบรการดแลผสงอายเรมตนและปร #พลกวกฤตการพยาบาลเพอปฏรประบบสขภาพไทย #ประชมวชาการวนพยาบาบาลแหงชาต

Featured Posts