ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ร่วมแบ่งบันประสบการณ์ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล วันที่19ตุลาค

ผู้บริหาร พรีเมี่ยมโอมแคร์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ "พยาบาล กับธุรกิจบริการดูแลผู้สูงอายุ เริ่มต้นและประสบความสำเร็จได้อย่างไร" ในงานประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติ สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ตุลลาคม พ.ศ. 2561

#วนพยาบาลแหงชาต #สภาการพยาบาล #กระทรวงสาธารณสข #พยาบาล #พยาบาลกบธรกจบรการดแลผสงอายเรมตนและปร #พลกวกฤตการพยาบาลเพอปฏรประบบสขภาพไทย #ประชมวชาการวนพยาบาบาลแหงชาต

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Call us today on 084-089-8886 

                           084-004-0461

Nonthaburi 11000

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม

© 2017 by Premium Homecare. Proudly created with Wix.com