พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้รับเชิญไปบรรยายบรรยายพิเศษหัวข้อ "สุขภาพและการพยาบาล ในศตวรรษที่ 21 กับวิชา

​​

พรีเมี่ยมโฮมแคร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาส ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน พยาบาลผู้ดูแลผู้สูงอายุ ให้แก่นักศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้สนใจ... ผ่านการบรรยายพิเศษหัวข้อ "สุขภาพและการพยาบาล ในศตวรรษที่ 21 กับวิชาชีพพยาบาล" หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบรรยายครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ เป็นแนวทาง การทำหน้าที่พยาบาล ให้กับนักศึกษาต่อไปในอนาคต รวมถึงจุดประกายเพื่อสร้างสรรค์ ต่อยอด การบริการการดูแลที่ดียิ่งขึ้นเพื่อผู้สูงอายุไทยต่อไป (10/4/60)


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us