ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้รับเกียรติร่วมบรรยายการประชุมระดับภูมิภาค ครั้งที่18 Regional Forum on

ผู้บริหารพรีเมี่ยมโฮมแคร์ ได้รับเกียรติร่วมบรรยาย แสดงแนวคิดและมุมมองต่อการทำหน้าที่พยาบาลวิชาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในการประชุมระดับภูมิภาค ครั้งที่18 Regional Forum on Quality Improvement and Hospital Accreditation จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์การร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเอมเพรส โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม


Featured Posts